Historie organizace

Vznik naší organizace není přesně znám. Dle nejstarších známých údajů poskytnutých ústřední včelařskou knihovnou se Dubští a Dokští včelaři organizovali již v 19. století, kdy Dubá i Doksy byly baštou německé zemědělské strany. Statistické údaje z německých včelařských časopisů, sice dokladují pouze činnost dubských včelařů (kdy Dubá byly nazývána Dauba), avšak zcela analogicky prokazují včelařskou činnost občanů na území současné ZO ČSV Doksy v té době. Bohužel vývoj organizace není v odborných publikacích ani v kronikách měst Dubá a Doksy nijak zvláště popisován. Je pouze známo, že jako předseda včelařského spolku v Dubé v letech 1945 - 49 pracoval zemědělský a politický pracovník Ladislav Böhm (nar.1886). Byl velmi významný nejen tím, že spolupracoval s časopisem Rádce z předměstí a že byl autorem několika včelařských příruček a nedokončené včelařské encyklopedie, ale především tím, že v únoru roku 1948 byl jmenován národním správcem Jednoty včelařů v Praze.Tento spolek v únoru 1948 byl nástupní organizací zemských ústředí včelarů v Praze, Brně a Opavě, přičemž sloučil a vzal pod svou patronaci i správu všech včelařských družstev. V té době byly sloučeny včelařské časopisy Český včelař, Včela medonosná, Slezský včelař v jediný časopis nesoucí název Včelař. Byly zrušeny včelařské župy a přetvořeny v krajské včelařské pobočky. 

Koncem roku
1949 byla Jednota včelařů v Praze jediným organizačním útvarem v českém včelařství s krajskými pobočkami (píše se v časopisu Včelař 1950). Tato reforma organizace českého včelařství hrála v poválečných letech velmi velkou úlohu a příznivě slouží dodnes. Ladislav Böhm byl tím, kdo celou tuto reformu řídil a organizoval. Proto je velmi významnou osobností českého včelařství a organizace včelařů na Dubsku a Doksku. Avšak tak jako první zmínky o chovu včel v českých zemích lze nalézt v záznamech kronik již z roku 993, tak lze i v Dubé předpokládat, že počátek včelařství na Dubsku a Doksku lze zařadit hodně před 19. století. Jde-li nám však o včelařskou družbu, můžeme jako její mezníky považovat (taktéž jako v celých Čechách) například vznik prvního celočeského včelařského spolku (Zemského včelařského spolku v Čechách) v roce 1872 a vznik Českého svazu včelařů, v kterém je nyní sdružení včelařů z okolí Doks a Dubé začleněna, datovaný k roku 1970. Nedostatky materiálů zapříčiňují i neschopnost zjistit historicko-statistické údaje o včelaření na území měst Dubé a Doks. Lze se přiklonit pouze k souhrnným údajům z okresu Česká Lípa a z celé naší republiky. Tak například průměrný počet včelstev chovaných jedním chovatelem v ČR dosáhl v roce 1920 výše 5,41 a o devatenáct let později (v roce 1939) potom 6,36 včelstva. Rekordní a dosud nepřekonané výše pak bylo dosaženo v roce 1990 a to 10,12 včelstva. Výnosy medu na včelstvo a počet včelstev na km2 jsou úzce spjaty s krajinou. Proto tyto statistické údaje byly vybrány ze statistik okresu Česká Lípa. Tyto jsou však známy až od roku od roku 1970. Tak například v roce 1970 a okrese Česká Lípa počet včelstev na včelaře roven 8,51, počet včelstev na km2 roven 6,82, Výnos medu na včelstvo 4,08 kg a výnos vosku na včelstvo 0,12 kg. Nejvyšší počet včelstev na včelaře v okrese Česká Lípa byl zaznamenán v roce 1990 (11,18), nejvyšší počet včelstev na km2 v témže roce (7,94), nejvyšší výnos medu na včelstvo v roce 1989 (13,86 kg) a nejvyšší výnos vosku na včelstvo v roce 1978 (0,23 kg). 

Je statisticky prokázáno a jak celorepublikové údaje a údaje z
okresu Česká Lípa, tak i statistické údaje organizace dokládají, že od roku 1990, kdy se změnily celospolečenské a hospodářské podmínky, dochází k postupnému a razantnímu zhoršení stavu včelařství v ČR a analogicky i na území ZO ČSV Doksy. Například v roce 1994 bylo v této organizaci sdruženo celkem 120 včelařů s 1040 včelstvy. Dnes již tento počet činí 87 včelařů s 768 včelstvy.

Jestliže pod správu organizace spadá území o celkové ploše 255 km2, byl klesl průměrný počet včelstev z 4,07 na 2,98. To naznačuje nejen velmi nebezpečný úbytek včelstev potřebných pro dobré opylení entomofylních rostlin, ale špatnou situaci se včelařením v této oblasti vůbec.

 

Vyhledávání

  Český svaz včelařů, o.s., 
základní organizace   DOKSY
Jeřábkovo náměstí 458
470 01 Česká Lípa

 

Tvůj prohlížeč nepodporuje flash.